СЪОБЩЕНИЯ

 

На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Ситигаз България“ ЕАД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на газоразпределителен район Тракия за регулаторен период 2019 – 2023 год., както и ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ:

1. Пределни цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:
1.1. Промишлени клиенти:
     - Годишно потребление до 100 000 nm3 232,26 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 100 000 до 500 000 nm3 148,67 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 500 000 до 1 000 000 nm3 115,08 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 1 000 000 до 5 000 000 nm3 104,32 лв./1000nm3
     - Годишно потребление над 5 000 000 nm3 97,60 лв./1000nm3
1.2. Обществено-административни и търговски клиенти: 249,81 лв./1000nm3
1.3. Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти:    267,80 лв./1000nm3

2. Пределни цени за снабдяване с природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:
2.1. Промишлени клиенти:
     - Годишно потребление до 100 000 nm3 4,58 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 100 000 до 500 000 nm3 4,58 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 500 000 до 1 000 000 nm3 4,58 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 1 000 000 до 5 000 000 nm3 4,58 лв./1000nm3
     - Годишно потребление над 5 000 000 nm3 4,58 лв./1000nm3
2.2. Обществено-административни и търговски клиенти: 8,95 лв./1000nm3
2.3. Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти:    5,53 лв./клиент на месец

3. Ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ, при клиенти, снабдявани със сгъстен природен газ, на територията на общините Кърджали, Велинград и Павел баня:
3.1. Всички групи клиенти на територията на общ. Кърджали:  163,76 лв./1000nm3
3.2. Всички групи клиенти на територията на общ. Велинград: 223,16 лв./1000nm3
3.3. Всички групи клиенти на територията на общ. Павел баня:  118,16 лв./1000nm3

4. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа
• Промишлени потребители всички подгрупи: 4 880,00 лв.
• Обществено-административни и търговски потребители: 2 680,00 лв.
• Битови потребители: 520,00 лв.
 
Посочените цени са без включен ДДС 20%.