СЪОБЩЕНИЯ

 

На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Ситигаз България“ ЕАД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на газоразпределителен район Тракия за регулаторен период 2019 – 2023 год.:

I. Цени за рапределение на природен газ
Пределни цени за разпределение и снабдяване за промишлени клиенти:
     - Годишно потребление до 100 000 nm3 236,86 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 100 000 до 500 000 nm3 153,26 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 500 000 до 1 000 000 nm3 119,67 лв./1000nm3
     - Годишно потребление от 1 000 000 до 5 000 000 nm3 108,90 лв./1000nm3
     - Годишно потребление над 5 000 000 nm3 102,19 лв./1000nm3
Пределни цени за разпределение и снабдяване за обществено-административни и търговски клиенти: 258,51 лв./1000nm3
Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти:    273,35 лв./1000nm3
Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа
• Промишлени потребители всички подгрупи: 4 880,00 лв.
• Обществено-административни и търговски потребители: 2 680,00 лв.
• Битови потребители: 520,00 лв.
 
Посочените цени са без включен ДДС 20%.