Допълнителни услуги

 
Ценоразпис на доплнителни услуги
1. Такси за съгласуване 
 
в лева
 
 
 
Вид клиент
   
a). Битови потребители на природен газ 
с ДДС 24,00
Битови потребители -  други комуникации 
с ДДС 48,00
b). Промишлени и комунални потребители до
 

инсталиранa мощност

 

без ДДС

 
над 900kW  600,00
 
от 450kW до 900kW 350,00
 
от 90kW до 450kW  300,00
 
от 0 до 90kW 120,00
c). Кабели водопроводи и други линейни комуникации на инженерната нфраструктура на експлоатационни и търговски дружества
120,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята
50,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал
120,00
f).Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ
25,00
     
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването лева без ДДС
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход
35,00
 -  Битови потребители на природен газ
24,00
 
 
 
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент лева без ДДС
 
 
дистанционно
с отчитане на място
 - Промишлени и комунални потребители без ДДС
12,30
36,30
 -  Битови потребители на природен газ с ДДС
14,76
43,56
     
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева без ДДС
 - Диафрагмени разходомери 
35,00
 - Ротационни 
220,00
 - Коректори 
100,00