“Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия и община Габрово. През 2013 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва:

Промишлени потребители
14,1%

Обществено-административни и търговски потребители

25,6%
Битови потребители
32,7%
ОБЩО:
29%