С решение №И2-Л-358 от 20.01.2016г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейностите за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и „разпределение на природен газ” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница се присъединява и територията на община Ситово.

Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет и две общини.