С решение №И6-Л-209 от 20.04.2015г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейността за Обособена територия Тракия се присъединява и територията на община Брацигово.

Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет общини.