Уважаеми дами и господа,

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 04.04.2014 г. Ръководството на  „Ситигаз България“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на Системата за социална отговорност и резултатите от проведените вътрешни одити.

Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2014 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.

При прегледа от Ръководството са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването на принципите на ССО, степен на съответствие на документите на ССО с изискванията, доклади от Упълномощените представители на ръководството по ССО, доклад на УПР СУОС, доклад на УПР СУЗБР относно ефективност на политиката по условия на труд, справка от проведените през годината обучения от отговорник по обучение на персонала. Няма регистрирани оплаквания от страна на персонала по отношение на дискриминация относно пол, възраст, принадлежност, както и грубо или обидно поведение. В дружеството няма регистриран детски или принудителен труд.

На основата на получените резултати от вътрешният одит и прегледа от Ръководството считаме, че изградената Система по социална отговорност в „Ситигаз България“ ЕАД гр. София е действаща и ефективна.