В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си. 

Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки.

Настоящата анкета е проведена в периода 01.05.2015г. – 31.06.2015г., като на всички  клиенти е изпратена анкетна карта, който могат да попълнят и изпратят по удобен за клиентите начин.   


http://citygas.bg/upload/editorfiles/images/ank1_2015.png

Относно маркетинговия подход на дружеството 16% от клиентите са разбрали за „Ситигаз България“ ЕАД от интернет страницата на дружеството. От рекламната кампания са разбрали също16%, а от информацията обменяна между клиентите 15% са разбрали за дружеството. Голяма част от клиентите (53%) са разбрали от други, непосочени източници.

Можем да отчетем, че постоянните ни клиентите са добре запознати, информирани и препоръчват услугите ни, но е нужно разширяване на дейностите по маркетинг и реклама за запознаване на бъдещите клиенти с дейността на дружеството и предоставяните от нас промоции.

От представената по-горе графика можем, да си направим изводи за мнението на клиентите относно желанието за сътрудничество и отзивчивостта на служителите на дружеството. Четиридесет и шест процента от попълнилите анкетната карта смятат, че отзивчивостта на служителите към въпросите им е отлична, двадесет и четири за много добра, отново двадесет и четири за добра и шест за задоволителна. Оценките, незадоволително и много лошо са с нулеви показатели. Оценките са формирани на база получени отговори на конкретния въпрос. 

http://citygas.bg/upload/editorfiles/images/ank2_2015.png

http://citygas.bg/upload/editorfiles/images/ank3_2015.png

Любезността и компетентността на нашите сътрудници са оценени – 48% отлично, 28% за много добро и 18% добро и 6% задоволително. Показателите за оценки незадоволително и много лошо са нулеви.

На зададените въпроси относно, отзивчивостта, любезността и компетентността при пряката работа на сътрудниците на дружеството с клиентите са получени основно положителни оценки. Постигнати са желаните резултати за удовлетвореност на клиентите относно отношението на служителите при преките контакти с клиентите. Добрата професионална подготовка и коректно отношение от страна на служителите са предпоставка за устойчивост и успешна реализация на целите на дружеството.

Оценката за експедитивността на изпълнението на дейностите по предоставяните от дружеството услуги са оценени с 47% като отлични 33% много добри, а с 20% за добри. Нямаме оценки за отговорите задоволително, незадоволително и много лошо.