„С и т и г а з  Б ъ л г а р и я“  Е А Д

 

обявява, че

 

има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД,  Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД.

 

 

Текстовете на обявите за различните лицензни територии на дружеството можете да намерите по долу:


Обява за обособена територия на регион Тракия

„Ситигаз България“ ЕАД насрочва общественото им обсъждане на 23.09.2014 г. от 10.00 часа  в офиса на дружеството в гр. Пловдив

на адрес бул. „Марица" № 27. 


Обява за територията на общините Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан

„Ситигаз България“ ЕАД насрочва общественото им обсъждане на 23.09.2014 г. от 10.00 часа  в офиса на дружеството в гр. Силистра

на адрес ул. „Добруджа" № 41, вх. В, ет. 2.


Обява за община Габрово

„Ситигаз България“ ЕАД насрочва общественото им обсъждане на 23.09.2014 г. от 10.00 часа  в офиса на дружеството в гр. Габрово

на адрес ул. „Орловска" № 27.


 

Текстовете са на разположение на потребителите в клиентските центрове на „Ситигаз България“ ЕАД, както и следните линкове:


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ НА СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД


Приложение № 1 към Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на Ситигаз България ЕАД


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД


 

Най-учтиво каним всички заинтересовани лица, които искат да се включат в обсъждането да заповядат в гореспоменатите офиси, в посочените в

обявите ден и час.

 

Коментари и предложения за промени в проектите за Общи условия и Правила за работа с потребителите ще се приемат на тел.: 02/925 94 95,  

пощенски адрес: София, ул. „Адам Мицкевич“ 4А,

както и на e-mail адрес: sofia@citygas.bg.