Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 13.10.2014 г. Ръководството на „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.

 

 

При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването на принципите на ССО, степен на съответствие на документите на ССО с изискванията на SA 8000:2008, резултати от обучения, ефективност на политиката по условия на труд, реализацията на целите и задачите по отношение подобряване условията на труд и др. Няма регистрирани оплаквания от страна на персонала по отношение на дискриминация относно пол, възраст, принадлежност, както и грубо или обидно поведение. В дружеството няма регистриран детски или принудителен труд.

Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2014 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.

При проведения вътрешен одит има констатирано едно отклонение – Не са извършени одити на всички доставчици на материали и услуги. За отстраняване на отклонението е разработена програма със отговорници и срокове.

На основата на получените резултати от вътрешният одит, и прегледа от Ръководството считаме, че изградената Система по социална отговорност в „Ситигаз България“ ЕАД е действаща и ефективна.