Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ “Ситигаз България” ЕАД, Ви информира за внесено за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване следните цени за периода 2017 – 2021 г. на природен газ за територията на община “Габрово”:
I. Цени за рапределение на природен газ
Промишлени потребители с годишна консумация в х.н.м3, както следва:                                      
     - до 10 000 215,67 лв./х.н.м3
     - от 10 000 до 100 000 202,67 лв./х.н.м3
     - от 100 000 до 500 000 148,57 лв./х.н.м3
     - от 500 000 до 1 000 000 137,28 лв./х.н.м3
     - от 1 000 000 до 5 000 000 116,25 лв./х.н.м3
Обществено-административни и търговски потребители:  218,51 лв./х.н.м3
Битови потребители     241,38 лв./х.н.м3
II. Цени за снабдяване с природен газ
Промишлени потребители всички подгрупи: 3,74 лв./х.н.м3
Обществено-административни и търговски потребители: 4,66 лв./х.н.м3
Битови потребители: 11,47 лв./х.н.м3
III. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа
• Промишлени потребители всички подгрупи: 2 900,00 лв.
• Обществено-административни и търговски потребители: 1 200,00 лв.
• Битови потребители: 280,00 лв.
 
Посочените цени са без включен ДДС 20%.