Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с Решение № Ц-22/29.09.2017г. за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2017 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и Решение № Ц- 23/29.09.2017г. и Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, 

и уведомяваме следното: 
Съгласно Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, Ръководството на "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД няма възможност предварително да знае каква ще бъде цената за достъп, определена от оператора на газопреносната мрежа по реда на Методиката за определяне на цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, което ще доведе до промяна на начина на фактуриране на тези цени към Вас. 
От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети, като в края на всяко тримесечие ще се извърши изравняване съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД. 
 
За повече информация моля обрънете се към телефон 02/925 94 95.