21.08.2018г.


Миризмата на газ в гр. Казанлък не е от Газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД

Във връзка с постъпилите обаждания за миризма на газ в гр. Казанлък "Ситигаз България" ЕАД уведомява, че е открит източника на миризмата и той не е свързан с пропуски от газоразпределителната мрежа на дружеството, която функционира нормално. Въпреки това се извършва обстойна проверка на газоразпределителната мрежа. Няма опасност за населението. виж повече

24.07.2018г.


ТЮФ НОРД България ЕООД сертифицира Ситигаз България ЕАД съгласно ISO/IEC 27001:2013

  ТЮФ НОРД България ЕООД сертифицира Ситигаз България ЕАД за Система за управление на сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013. Стандартът въвежда адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, интегритета и наличието на защита на информацията на заинтересованите страни, като покрива изискванията в областта на действие на наскоро въведения регламент GDPR.       виж повече

06.07.2018г.


Възстановено газоподаването в гр. Пловдив 06.07.2018 г.

Възстановено е газоподаването по ул. Царевец в гр. Пловдив след отстраняване на аварията възникнала поради изкопни дейности от външна фирма. виж повече

23.05.2018г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във  връзка  с  чл.  13  от  Регламент  (ЕС)  2016/679, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, Ситигаз България ЕАД със седалище и адрес на упра-вление ул. Адам Мицкевич 4, София, в качеството си на Администратор на лични данни, (по-нататък „АДМИНИСТРАТОР“)  Ви  информира,  че  личните Ви данни, събирани във връзка с договорните ни  отношения ще бъдат обработвани в съответствие с основните права и свободи на физическите... виж повече

25.01.2018г.


ВЕЧЕ С 30% ПО-ЕВТИНА ГАЗИФИКАЦИЯ И ПЪЛНА СУБСИДИЯ ЗА ТАКСА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният... виж повече

18.01.2018г.


Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

"С и т и г а з Б ъ л г а р и я" Е А Д обявява, че има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на "Ситигаз България" ЕАД, Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД и Правила за работа с потребителите на "Ситигаз България" ЕАД. Текстовете на обявите за различните лицензни територии на дружеството можете... виж повече

21.11.2017г.


Допълнително уведомление към клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

Уважаеми клиенти,   От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети. В края на всеки следващ месец ще се извършва изравняване на предходния месец, съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД. За повече информация... виж повече

02.10.2017г.


ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с Решение № Ц-22/29.09.2017г. за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2017 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и Решение № Ц- 23/29.09.2017г. и Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД,  и уведомяваме следното:  Съгласно... виж повече

29.09.2017г.


Бум на желаещи за битова газификация

  Ситигаз България уведомява, че се наблюдава над 150% увеличение на желаещите за присъединяване към газоразпределителната мрежа битови абонати. За облекчаване на процедурата за кандидатстване, Дружеството въвежда електрона заявка, която можете да попълните тук.  За селища, в които има наличие на газоразпределителна мрежа, може са използвате приложеното е-заявка. За... виж повече

15.08.2017г.


800 km

Газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД премина границата от 800 километра. Дружеството присъединява всички клиенти, които искат да се възползват от предимствата на природният газ. виж повече

21.12.2016г.


СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

  За да предоставим повече информация за възможностите за комфортно и икономично отопление при ниски разходи и висока ефективност, СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ в която, на различни места в градовете в лицензните територии на дружеството ще бъдат разполагани информационни центрове, в които може да получите информация относно: • начините и условията... виж повече

31.10.2016г.


Ново приложение за управление на газови котли от СИТИГАЗ

”Ситигаз България” ЕАД пуска на пазара устройство за дистанционно управление на газови отоплителни уреди с отдалечен онлайн достъп. Устройството се командва от приложението ”Citygas TERMO”, което е налично за смарт-устройства с Android, iOS и WIN10, откъдето потребителите могат да променят комфортната температура на жилищните помещения, да изготвят седмични графици, с което всеки един потребител да спести... виж повече

17.10.2016г.


Нови цени за разпределение и снабдяване за периода 2017 – 2021 г. за територията на община “Габрово”:

Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ “Ситигаз България” ЕАД, Ви информира за внесено за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване следните цени за периода 2017 – 2021 г. на природен газ за територията на община “Габрово”: I. Цени за рапределение на природен газ • Промишлени потребители с годишна консумация в х.н.м3, както следва:                                        ... виж повече

07.07.2016г.


20% от стойността на битовата газификация се поемат от Проекта "DESIREE GAS"

  Днес, "Ситигаз България" ЕАД и Министерство на енергетиката подписаха меморандум за стартиране на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни дружества в България“ (DESIREE GAS), който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за... виж повече

01.07.2016г.


ПОРЕДЕН СРИВ В ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Новите цени на природния газ за III-тото тримесечие, които влизат в сила от днес според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, са значително по-ниски от предишния ценови период. С поредното намаление на цената на природния газ се увеличава разликата в стойността на произведената енергия от природeн газ и конвенционалните горива, които от началото на тази година са и с повишени акцизи. виж повече

01.04.2016г.


РЕКОРДНО НИСКИ НИВА НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПОЧТИ 10 ГОДИНИ

      Най-ниските цени на природния газ станаха факт с РЕШЕНИЕ №Ц-4 от 31.03.2016г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, публикувани на страницата на Регулатора.  Цените на "Ситигаз България“ ЕАД  за второто тримесечие достигнаха най-ниските си нива за последните почти 10 години. С решението, природния газ си остава най-конкурентното гориво за производство... виж повече

29.03.2016г.


"Ситигаз България" ЕАД разшири лицензната си територия с община Ситово

  С решение №И2-Л-358 от 20.01.2016г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейностите за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и „разпределение на природен газ” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница се присъединява и територията на община Ситово. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет и две общини.   виж повече

02.03.2016г.


Велинград вече на природен газ

Дейностите по запълване на газоразпределителната мрежа на гр.Велинград започват от днес. Дейностите са свързани с изпитание на изградената разпределителна мрежа на територията на града. виж повече

11.01.2016г.


“Ситигаз България” ЕАД отчете ръст на потреблението

След края на изминалата 2015 година, “Ситигаз България” ЕАД отчете ръст от 3,12% в консумацията на природен газ в регион Тракия, община Габрово и община Силистра, спрямо 2014 година.   виж повече

11.01.2016г.


“Ситигаз България” ЕАД с ръст на броя потребители на природен газ

“Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия, община Габрово и община Силистра. През 2015 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва:   Стопански потребители 8,3% Битови потребители 23,5% Общ ръст: 19%   виж повече

11.01.2016г.


“Ситигаз България“ ЕАД с разширена газоразпределителна мрежа

Газоразпределителната мрежа на “Ситигаз България“ ЕАД се е увеличила с 2,74% през 2015 спрямо 2014 година, което ще позволи на повече потребители да се възползват от предимствата на природния газ.   виж повече

30.12.2015г.


Без прекъсване в газоподаването в мрежата на "Ситигаз България" ЕАД

Ситигаз България ЕАД желаем да уведомим всички наши клиенти, че няма повод за притеснения относно доставките на природен газ. Също така искаме да Ви пожелаем приятно посрещане на новата 2016 година. Желаем на всички Вас повече радостни и щастливи дни. От екипа на Ситигаз България ЕАД виж повече

15.12.2015г.


Силистра вече е с природен газ

Стартират дейностите по запълването на газоразпределителната мрежа на гр. Силистра и подаването на природен газ към крайните потребители. Десет общински обекта ще са първите консуматори. виж повече

01.09.2015г.


Нови цени за разпределение и снабдяване за периода 2016 – 2020 г. за обособена територия „Силистра”

Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ и изтичане на регулаторния период 2011 – 2015 г., „Ситигаз България” ЕАД Ви информира за внесени за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване нa следните цени за периода 2016 – 2020 г. на природен газ за обособена територия „Силистра” с включени общините – Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.   I. Цени за рапределение... виж повече

17.08.2015г.


Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите за 2015г.

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече

03.07.2015г.


Промоционалните стенни газови котли с изчерпани количества

Количествата промоционални котли, които „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД вече от 3 години предлага на своите клиенти, са изчерпани. Информация относно Инженеринг за битова газификация и условията, при които се извършва услугата, можете да намерите в нашите офиси. Адресите им, както и друга контактна информация, можете да намерите на страницата в раздел контакти. виж повече

13.05.2015г.


Газоразпределителната мрежа в с.Крумово функционира нормално

Във връзка с повишения обществен интерес относно пропадания на уличната мрежа, вследствие на недобре изградена канализация, и относно състоянието на газоразпределителната мрежа на територията на село Крумово, община Родопи, Ситигаз България уведомява гражданите, че извършва периодични проверки и мрежата на дружеството функционира нормално.   виж повече

29.04.2015г.


"Ситигаз България" ЕАД разшири лицензната си територия с община Брацигово

С решение №И6-Л-209 от 20.04.2015г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейността за Обособена територия Тракия се присъединява и територията на община Брацигово. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет общини.     виж повече

27.04.2015г.


Кампанията за залесяване продължава и 2015 година

  През 2015 година "Ситигаз България" ЕАД продължава кампанията за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове.            В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства... виж повече

17.04.2015г.


Преглед на Системата за социална отговорност 2015

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 06.04.2015г. Ръководството на  „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на Системата за социална отговорност и резултатите от проведените вътрешни одити.             Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2015 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.            ... виж повече

13.10.2014г.


Преглед на Системата за социална отговорност

    Уважаеми дами и господа,   Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 13.10.2014 г. Ръководството на „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.     При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването... виж повече

23.09.2014г.


Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече

20.08.2014г.


Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

„С и т и г а з  Б ъ л г а р и я“  Е А Д   обявява, че   има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД,  Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД.     Текстовете на обявите за различните... виж повече

17.07.2014г.


Портал за електронни услуги на "Ситигаз България" ЕАД

"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:   Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата   Възможност за управление на повече от една партида   Заявка за промяна на адресни... виж повече

26.05.2014г.


Газоразпределителните мрежи на "Ситигаз България" ЕАД функционират нормално

След земетресението от събота, което бе усетено на територията на южна България, и след извършените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирани нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД. виж повече

10.04.2014г.


Кампания за засаждане на дървета

От 2014 година "Ситигаз България" ЕАД започва пилотна кампания за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове. В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства на компанията, ще засаждаме  дръвчета, които да намалят... виж повече

07.04.2014г.


Система за социална отговорност

Уважаеми дами и господа, Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 04.04.2014 г. Ръководството на  „Ситигаз България“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на Системата за социална отговорност и резултатите от проведените вътрешни одити. Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2014 г. Поради нейната... виж повече

22.01.2014г.


“Ситигаз България” ЕАД отчете ръст на потреблението

След края на изминалата 2013 година, “Ситигаз България” ЕАД отчете ръст в консумацията от почти 2 милиона м3 природен газ в регион Тракия и община Габрово, спрямо 2012 година. виж повече

22.01.2014г.


“Ситигаз България“ ЕАД с разширена газоразпределителна мрежа

Газоразпределителната мрежа на “Ситигаз България“ ЕАД се е увеличила с 11% през 2013 година, което ще позволи на повече потребители да се възползват от предимствата на природния газ. виж повече

22.01.2014г.


"Ситигаз България" ЕАД получи лицензия за община Твърдица

 "Ситигаз България" ЕАД получи две нови лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ за обособена територия Тракия с присъединена територия на община Твърдица. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща тридесет и девет общини. виж повече

22.01.2014г.


“Ситигаз България“ ЕАД с увеличен брой потребители

 “Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия и община Габрово. През 2013 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва: Промишлени потребители 14,1% Обществено-административни и търговски потребители 25,6% Битови потребители 32,7% ОБЩО: 29%   виж повече