City Gas

Текущи проекти

 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

           Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра”; Подобект: ”Отклонение от газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън  урбанизираната територия на гр. Силистра, с. Айдемир и с. КалипетровоОбщина Силистра”чрез:

„Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община  Силистра, преминаващ през землището на гр. Силистра с. Айдемир и с. Калипетрово Община Силистра Област Силистра“ и отклонения към крайните потребители от прoмишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 0,5 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм”.

            Газопровода ще преминава през землищата на гр. Силистра, с. Айдемир и                    с. Калипетрово Община Силистра Област Силистра.

 

Телефон за информация: +359893222564

инж. Емил Гойчев

silistra@citygas.bg

 

Документи: