ОТКРИТИ - ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Компресиране на природен газ за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2017 17:00

Дата на публикацията: 21/08/2017 година
Предмет на настоящата обществена поръчка е компресиране на природен газ за нуждите на «Ситигаз България» ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период.

ОТКРИТИ - ЗАТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ