ОТКРИТИ - ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани лекотоварни автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:00

Дата на публикацията: 03/09/2018 година