ОТКРИТИ - ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Компресиране на природен газ за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2018 17:00. Офертите ще се отварят на 18/12/2018 в 11:00 в офиса на Ситигаз България ЕАД

Предмет на настоящата обществена поръчка е компресиране на природен газ за нуждите на «Ситигаз България» ЕАД за гр.Кърджали за едногодишен период.

Дата на публикацията: 26/11/2018 година

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

Доставка на два броя фабрично нови, неупотребявани лекотоварни автомобила и осигуряване на гаранционната им поддръжка и сервиз за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:00

Дата на публикацията: 03/09/2018 година