Цени рег. Тракия

Цена за присъединяване: 1200лв. без ДДС

Цена на природния газ за 1000 куб.метра: 632.75лв. без ДДС


В сила от: 01.07.2018г.
 

2. Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,6213 лв./1000nm3 (0,4374 лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 32,8550 лв./1000nm3 (3,1098 лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.

 


 

За териториите на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ,

1. Цената е както следва:
Цена на присъединяване: 1200лв. без ДДС
Цена на природния газ* за 1000 куб.метра - 912,02 лв. без ДДС
В сила от 01.07.2018г.

 

2. Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,6216 лв./1000nm3 (0,4374 лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 32,8550 лв./1000nm3 (3,1098 лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.


 

Цената на природния газ се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставик "Булгаргаз" ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 8 от 29.063.2018г. на КЕВР - 400,95 лева

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 16 от 18.05.2015г. на КЕВР - 226,67 лева

Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 16 от 18.05.2015г. на КЕВР - 5,13 лева

За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 5,13 лева след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване не подлежи на регулиране и съобразно разходите на "Ситигаз България" ЕАД е определена на 284,40 лева.
 

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,6216 лв./1000nm3 (0,4374 лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 32,8550 лв./1000nm3 (3,1098 лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.