Предимства

Природният газ е особено ефективен при въвеждане в този сектор.

Икономически аспекти на газификацията

Предимства: Комунално-битови клиенти

Основни балансови сравнения

Икономията от въвеждане на природен газ се формира от няколко основни критерия за сравнение към останалите горива:
 

Стабилност на качеството на топлоносителя
Природният газ има огромно преимущество пред нафтата и мазута. Качеството му е гарантирано и не може да се променя. Не съществува дори теоритична възможност, за разлика от посоченото в сертификата. Гаранцията е пълна. Нафтата и мазутът (тежкото котелно гориво), при своя дълъг път към потребителя, влошава качеството си почти винаги, като в него недобросъвестните търговци добавят различни вещества и вода, като влошават и качеството си.
 

Разходи за производство на 1 МWh

Средностатистическият КПД на котелната инсталация е около 3% по-висок при котлите, работещи с природен газ спрямо този на мазут и нафта. Този извод е направен след повечче от 10 000 замервания на димни газове. Освен отчетения по-висок КПД при работа с газ, статистически е установено, че във временен аспект, мазутният котел (главно пламъчно-тръбните, но също така и водотръбните котли) влошава коефициента си на полезно действие поради замърсяване на нагревните повърхности. В някои случаи и при стари горивни системи и лошо течно гориво коефициентът на полезно действие може да спадне временно с 25-30%.
 

Разходи за съхранение
Разходите за съхранение се определят от необходимостта от поддържане на по-висока температура на съхранение на мазута в резервоарите. Допълнителното подгряване липсва при използване на природен газ, както и разходите за разпръскване на течното гориво, които са характерни за мазута и нафтата.

Текущи разходи по ремонт и сервиз

Въз основа на поддържане на повече от 10 000 бр. котли могат да се направят следните средностатически изводи за разхода на различни видове горива, отнесени към 1 МWh. При ползване на енергиен калкулатор икономията в продължение на 20 години варира при заместване на нафтата с природен газ от 2 до 3 пъти.
 

Обществено-административни и търговски клиенти към март 2019 без ДДС

Рекапитулация за 1 МWh

Мазут<1%S

Природен газ

Нафта<0,1%S 

Общ баланс за 1 МWh

138,4 кг

120,1 нм3

103,3 кг

Стойност за 1 МWh

175,81 лв.

84,74 лв.

208,51 лв.