Цени Габрово

Цена за присъединяване: 2 900,00 лв. без ДДС
Цена на 1000 нмприроден газ в сила от 01.07.2018 г.
Промишлени портебители без ДДС
от 1 нм3 до 10,000 нм3 620,36 лв.
от 10,001 нм3 до 100,000 нм3 607,36 лв.
от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 553,26 лв.
от 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3 541,97 лв.
от 1,000,001 нм3 520,94 лв.

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал на консумация и не се усредняват в годишен план.


Например ако имате консумация от 743,000 нм3, първите 10,000 нм3 се купуват по цена за доставка до 10,000 нм3, от 10,001 нм3 до 100,000 нм3 се купуват по следващата цена, от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 по цена за интервал до 500,000 нм3  и разликата от 243,000 нм3 по цените от интервала между 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,6216 лв./1000nm3 (0,4374 лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 32,8550 лв./1000nm3 (3,1098 лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.