Цени Регион Тракия

Цена за присъединяване: 336,00лв. с ДДС

Цена на природния газ за 1000 куб.метра: 859,84лв. с ДДС


В сила от: 01.01.2019г.
 

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,2464 лв./1000nm3 (0,3991 лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 32,8550 лв./1000nm3 (3,1098 лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.

 


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.Кратки инструкции за употреба за котли на природен газ: