Допълнителни услуги

 
Ценоразпис на допълнителни услуги
1. Такси за съгласуване 
 
 
 
Вид клиент
в лева
  с ДДС
a). Битови потребители на природен газ
24,00
Битови потребители -  други комуникации
48,00
b). Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход
без ДДС
над 100 нм3/час
600,00
от 50 нм3/час до 100 нм3/час
350,00
от 10 нм3/час до 50 нм3/час
300,00
от 0 нм3/час до 10 нм3/час
120,00
c). Кабели водопроводи и други линейни комуникации на инженерната нфраструктура на експлоатационни и търговски дружества
120,00
d). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват до един квартал, скици на единични имоти за промяна предназначението на земята
50,00
e). ПУП - Планове за регулация, планове за застрояване, схеми към тях в обхват над един квартал
120,00
f).Единични отклонения на инженерната инфраструктура  за захранване на самостоятелни УПИ
25,00
   
2. Такси по прекъсване/възстановяване на газоподаването
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход, без ДДС
35,00
 -  Битови потребители - газ, с ДДС
28,80
 
 
3. Такси за услуга смяна на партида на клиент
 
дистанционно
 - Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход, без ДДС
12,30
 -  Битови потребители - газ, с ДДС
14,76
 
с отчитане на място
- Промишлени и комунални потребители до максималния инсталиран часов разход, без ДДС 36,30
 -  Битови потребители - газ, с ДДС 43,56
4. Такса за услута по техническа проверка на средство за търговско измерване по искане на клиента, цена в лева
  без ДДС
 - Диафрагмени разходомери
35,00
 - Ротационни
220,00
 - Коректори
100,00