24.07.2018г.

ТЮФ НОРД България ЕООД сертифицира Ситигаз България ЕАД съгласно ISO/IEC 27001:2013

  ТЮФ НОРД България ЕООД сертифицира Ситигаз България ЕАД за Система за управление на сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013. Стандартът въвежда адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, интегритета и наличието на защита на информацията на заинтересованите страни, като покрива изискванията в областта на действие на наскоро въведения регламент GDPR.       виж повече

25.01.2018г.

ВЕЧЕ С 30% ПО-ЕВТИНА ГАЗИФИКАЦИЯ И ПЪЛНА СУБСИДИЯ ЗА ТАКСА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният... виж повече

18.01.2018г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

"С и т и г а з Б ъ л г а р и я" Е А Д обявява, че има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на "Ситигаз България" ЕАД, Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД и Правила за работа с потребителите на "Ситигаз България" ЕАД. Текстовете на обявите за различните лицензни територии на дружеството можете... виж повече