Текущи проекти

 


* За повече информация моля да се обърнете към регионалните ни офиси


 

 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

“Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра – етап 2017, ТТР25С 2017”.

Проектът обхваща изграждането на газоразпределителна мрежа и отклонения по улиците „Драгоман“, „Москва“, „д-р Петър Вичев“, „Сава Огнянов“, „Хан Аспарух“, „Плевен“, „София“, „Александър Стамболийски“, „Генерал Тошев“, „Петър Мутафчиев“, „31-ви полк“, „Цанко Церковски“ и „Ген. Колев“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят това писмено в офиса на Дружеството на ул. „София“ № 67 в общинска администрация Силистра, или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

.

 

Телефон за информация: +359893222564

инж. Емил Гойчев

Ръководител Офис Силистра

silistra@citygas.bg

 

Документи:


 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

 

С Решение № ТПрГ-26/20.09.2005 г.Държавната комисия по енергийно и водно регулиране определи GRUPPOSOCIETAGASRIMINISpA, със седалище и адрес на управление в град Римини, Италия, за лице, спечелило конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на регион “Тракия”. По силата на същото решение и и при условията на чл.46, ал.4 от Закона за енергетиката, носител на индивидуалната лицензия е“Ситигаз България” ЕАД.

Общинска администрация община Септември във връзка с прилагането на издадените лицензии е издала на дружество „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, следните документи:

               Разрешение по ЗУТ за изработване на ПУП - Парцеларен план за разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия с Обект:„Газснабдяване на община Септември”, с подобект: Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище с.Ветрен дол, община Септември с диаметри на газопровода от Ф 110, материал РЕ 100 и  дължина L~ 500 m

Трасе на разпределителния газопровод:

                Инвестиционното предложение има връзка с изградения разпределителен газопровод Клон 6 за който има изадено Решение № ПК-06-ПР/2012г. На РИОСВ Пазарджик и Разрешение за ползване № СТ 05-538/09.04.2014г. на ДНСК.  Началото на отклонението започва от разпределителния газопровод Клон 6 в ПИ 0,391 землище с.Ветрен дол, община Септемврии се движи в същият имот додстигане на ПИ 001090. Разработването на ПУП-ПП и работни проекти за отклонението от газопровода извън урбанизираната территория ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето (охранителни вододайни зони ако има такива, пресичания на пътна инфрастуктура, пресичания на водни обекти и др.)

            Обект:„Газснабдяване на община Септември”, с подобект: Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище с.Ветрен дол, община Септември с диаметри на газопровода от Ф 110, материал РЕ 100 и  дължина L~ 500 m.

 

Лице за контакти:

Инж.Ясен ХристозовДиректор регион Пловдив

            032/655-170 факс.032/655-171  plovdiv@citygas.bg

 

Документи:


 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

            Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра”; Подобект: ”Отклонение от газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън урбанизираната територия на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово”.

            Газопровода ще преминава през землищата на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, Община Силистра, Област Силистра.

 

Телефон за информация: +359893222564

инж. Емил Гойчев

Ръководител Офис Силистра

silistra@citygas.bg

 

Документи:


 

ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

            Обект: Газоснабдяване на Община Казанлък, Подобект: Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия с. Ръжена, oбщина Казанлък и Подобект: Газоразпределителна мрежа на с. Ръжена, община Казанлък;

            Изграждане на подземeн разпределителeн газопровод от тръби стомана и полиети-лен висока плътност с налягане на природния газ 1.0 МРа в замлището на с. Ръжена, община Казанлък, Област Стара Загора, чрез изграждане на Разпределителен газопровод (РГ), Газоразпределителна мрежа (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф32 мм до ф160 мм.

 

Телефон за информация: +359/897853442

За информация: инж. Тодор Тодоров

kazanlak@citygas.bg

 

Документи:


 


ИНВЕСТИТОР: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Гр. София ул.”Адам Мицкевич”№4 Булстат 131285259

Тел.: 02/925-94-95, факс: 02/925-94-96, sofia@citygas.bghttp://www.citygas.bg

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инфраструктурно инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 1 и 2 от „НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за своите инфраструктурни инвестиционни предложения за:

            Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра”; Подобект: ”Отклонение от газоразпределителната мрежа на гр. Силистра в извън урбанизираната територия на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово”.

            Газопровода ще преминава през землищата на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, Община Силистра, Област Силистра.

 

Телефон за информация: +359893222564

инж. Емил Гойчев

Ръководител Офис Силистра

silistra@citygas.bg

 

Документи:

  • Приложение 1 към чл.10, ал1