Цени Габрово

Цена за присъединяване: 1200лв. без ДДС

Цена на природния газ за 1000 куб.метра: 575.82лв. без ДДС


В сила от: 01.01.2018г.
 

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,5622 лв./1000nm3 (0,4319лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 48,30лв./1000nm3 (4,5726лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.

 


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.