Цени рег. Тракия

Цена за присъединяване: 2 900,00 лв. без ДДС
Цена на 1000 нмприроден газ в сила от 01.01.2018 г.
Промишлени портебители без ДДС
до 100,000 нм3 560,51 лв.
от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 483,58 лв.
от 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3 462,20 лв.
от 1,000,001 нм3 до 5,000,000 нм3 448,15 лв.
над 5,000,001 нм3   444,85 лв.

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 743,000 нм3, до 100,000 нм3 се купуват по първата цена, от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 по цена за интервал до 500,000 нм3 и разликата от 243,000 нм3 по цените от интервала между 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3.

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,5622 лв./1000nm3 (0,4319лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 48,30лв./1000nm3 (4,5726лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.
За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ,

1. цените са както следва:

Цена за присъединяване: 2900лв без ДДС
Цена на 1000 нмприроден газ в сила от 01.01.2018 г.

Промишлени потребители без ДДС:

до 100,000 нм3

832,39 лв.

от 100,001 нм3

до 500,000 нм3

755,46 лв.

от 500,001 нм3

до 1,000,000 нм3

734,08 лв.

от 1,000,001 нм3

до 5,000,000 нм3

720,03 лв.

над 5,000,001 нм3

 

716,73 лв.

Цените за промишлените клиенти са определени за конкретен интервал на консумация и не се усредняват в годишен план.

Например ако имате консумация от 650,000 нм3до 100,000 нм3 се купуват по първата цена, от 100,001 нм3 до 500,000 нм3 по цена за интервал до 500,000 нм3 и разликата от 150,000 нм3 по цените от интервала между 500,001 нм3 до 1,000,000 нм3.
 
 
2. Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,5622 лв./1000nm3 (0,4319лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 48,30лв./1000nm3 (4,5726лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.


Цената на природния газ се формира като сума от следните компоненти:

Цена на обществения доставик "Булгаргаз" ЕАД съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 38 от 28.12.2018 г. на КЕВР - 352,65 лева

Цена за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа, съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 16 от 18.05.2015г. на КЕВР:

- до 100 000 м3/год. - 203.22 лева/1000 м3 (21.84 лв./MWh);
- от 100 000 до 500 000 м3/год. - 126.29 лева/1000 м3 (13.57 лв./MWh);
- от 500 000 до 1 000 000 м3/год. - 104.91 лева/1000 м3 (11.28 лв./MWh);
- от 1 000 000 до 5 000 000 м3/год. - 90.86 лева/1000 м3 (9.77 лв./MWh);
- над 5 000 000 м3/год. - 87.56 лева/1000 м3 (9.41 лв./MWh).
 
Цена за снабдяване с природен газ през газоразпределителната мрежа,  съобразно РЕШЕНИЕ Ц - 16 от 18.05.2015г. на КЕВР - 4.64 лева/1000 м3 (0.50 лв./MWh).
 
 
За територията на община Кърджали и община Велинград, поради захранването на газоразпределителната мрежа с компресиран природен газ, цената за снабдяване ще бъде 4,64 лева след присъединяването към газопреносната мрежа на страната. До присъединяването на общините Кърджали и Велинград, цената за снабдяване не подлежи на регулиране и съобразно разходите на "Ситигаз България" ЕАД е определена на 276,52 лева.

 

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,5622 лв./1000nm3 (0,4319лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 48,30лв./1000nm3 (4,5726лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.