Цени Регион Тракия

Цена за присъединяване: 336,00лв. с ДДС

Цена на природния газ за 1000 куб.метра: 703,30лв. с ДДС


В сила от: 01.10.2017г.
Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД:

- цена за пренос в размер на 4,6216 лв./1000nm3 (0,4367лв./MWh)

- прогнозна цена за достъп* в размер на 30,70лв./1000nm3 (2,8853лв./MWh)

* Цените за достъп се изчисляват на база на разходите за капацитет на „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на тримесечието, като се прави и корекция спрямо прогнозните цени за предходното тримесечие.

 


Ценоразпис за допълнителни услуги - тук.Кратки инструкции за употреба за котли на природен газ: