18.01.2018г.

Проект на нови "Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД"

"С и т и г а з Б ъ л г а р и я" Е А Д обявява, че има изготвени нови Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на "Ситигаз България" ЕАД, Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД и Правила за работа с потребителите на "Ситигаз България" ЕАД. Текстовете на обявите за различните лицензни територии на дружеството можете... виж повече

21.11.2017г.

Допълнително уведомление към клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

Уважаеми клиенти,   От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети. В края на всеки следващ месец ще се извършва изравняване на предходния месец, съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД. За повече информация... виж повече

02.10.2017г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с Решение № Ц-22/29.09.2017г. за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2017 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и Решение № Ц- 23/29.09.2017г. и Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД,  и уведомяваме следното:  Съгласно... виж повече