21.11.2017г.

Допълнително уведомление към клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

Уважаеми клиенти,   От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети. В края на всеки следващ месец ще се извършва изравняване на предходния месец, съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД. За повече информация... виж повече

02.10.2017г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с Решение № Ц-22/29.09.2017г. за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2017 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и Решение № Ц- 23/29.09.2017г. и Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД,  и уведомяваме следното:  Съгласно... виж повече

29.09.2017г.

Бум на желаещи за битова газификация

  Ситигаз България уведомява, че се наблюдава над 150% увеличение на желаещите за присъединяване към газоразпределителната мрежа битови абонати. За облекчаване на процедурата за кандидатстване, Дружеството въвежда електрона заявка, която можете да попълните тук.  За селища, в които има наличие на газоразпределителна мрежа, може са използвате приложеното е-заявка. За... виж повече